آموزش get declared classes در PHP


آموزش کار با تابع ()get_declared_classes در PHP

تابع ()get_declared_classes در PHP ، یک آرایه به عنوان خروجی برمی گرداند که اسم کلاس های اعلان شده در اسکریپت جاری را شامل می شود.

دستور استفاده از تابع ()get_declared_classes در PHP

get_declared_classes ( void );

شرح کاربرد تابع ()get_declared_classes در PHP

این تابع یک آرایه به عنوان خروجی برمی گرداند که اسم کلاس های اعلان شده در اسکریپت جاری را شامل می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع ()get_declared_classes در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
هیچ پارامتری نمی گیرد

دیدگاهتان را بنویسید