آموزش get declared interfaces در PHP


آموزش کار با تابع ()get_declared_interfaces در PHP

خروجی تابع ()get_declared_interfaces در php یک آرایه دربردارنده ی اسم interface هایی است که توسعه دهنده در اسکپریت جاری اعلان کرده است.

,br>

دستور استفاده از تابع ()get_declared_interfaces در php

get_declared_interfaces ( void );

شرح کاربرد تابع ()get_declared_interfaces در php

این تابع اسم interface های اعلان شده در اسکریپت جاری را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()get_declared_interfaces در php

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
هیچ پارامتری نمی گیرد

دیدگاهتان را بنویسید