آموزش get object vars در PHP


آموزش کار با تابع ()get_object_vars در PHP

تابع ()get_object_vars در PHP، property های یک نمونه از کلاس که به عنوان پارامتر ارائه شده را در قالب یک آرایه ی متناظر (associative) در خروجی برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()get_object_vars در PHP

get_object_vars ( $object);

شرح کاربرد تابع ()get_object_vars در PHP

این تابع property های یک آبجکت یا نمونه از کلاس که به عنوان پارامتر ارائه شده را در قالب یک آرایه ی متناظر (associative) در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()get_object_vars در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object
یک آبجکت یا نمونه از کلاس (object instance) که به عنوان آرگومان به تابع نام برده ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید