آموزش get parent class در PHP


آموزش کار با تابع ()get_parent_class در PHP

تابع ()get_parent_class در PHP اسم کلاس را بازیابی می کند.

دستور استفاده از تابع ()get_parent_class در PHP

get_parent_class ( $object );

شرح کاربرد تابع ()get_parent_class در PHP

تابع حاضر اسم کلاس پدر که آبجکت یا کلاس مورد نظر از آن ارث بری داشته را بازیابی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()get_parent_class در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
اسم آبجکت یا نمونه کلاس که قرار است اسم کلاس پدر آن شناسایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید