آموزش getcwd در PHP


آموزش کار با تابع ()getcwd در PHP

تابع ()getcwd در PHP اسم کامل و آدرس پوشه ی جاری که برنامه ی PHP در لحظه در آن قرار دارد را برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()getcwd در PHP

string getcwd ( void );

شرح کاربرد تابع ()getcwd در PHP

اسم کامل و آدرس پوشه ی جاری که برنامه ی PHP در لحظه در آن قرار دارد را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()getcwd در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA

دیدگاهتان را بنویسید