آموزش in array در PHP


آموزش کار با تابع ()in_array در PHP

تابع ()in_array در PHP در آرایه مقدار آرگومان ورودی را جستجو کرده و در صورت وجود مقدار True بر می گدارند .

دستور استفاده از تابع ()in_array در PHP

in_array ( $value,  $array [,$strict ] );

شرح کاربرد تابع ()in_array در PHP

تابع ()in_array در PHP در آرایه ی مورد نظر ($array) مقدار ارسال شده به عنوان آرگومان (متغیر $value) را جستجو می کند. اگر مقدار پارامتر $strict بر روی TRUE تنظیم شده باشد، در آن صورت تابع ضمن جستجوی آرایه برای مقدار ، نوع داده ای مقدار مورد نظر ($value) را نیز بررسی می کند.

به عبارت دیگر این تابع مقادیر آرایه را گرفته و آن ها را در متغیرهایی با همان اسم یا اندیس (شماره ی مکان قرارگیری) قرار می دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1value(پارامتر الزامی)
مقداری که آرایه ی مورد نظر برای دسترسی به آن جستجو می شود.

2array(پارامتر الزامی)
یک متغیر از جنس آرایه که مقدار مورد نظر در آن جستجو می شود.

3strict(پارامتر غیرالزامی)
اگر این پارامتر استفاده شده و مقدار TRUE به آن پاس داده شود، تابع in_array()، در جستجوی مقدار مورد نظر، نوع داده ای آن را نیز بررسی می کند. در واقع به دنبال مقدار مورد نظر از نوع مشخص می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید