آموزش is subclass of در PHP


آموزش کار با تابع ()is_subclass_of در PHP

تابع ()is_subclass_of در php بررسی می کند آیا آبجکت ارائه شده فرزند یا مشتق شده از کلاس ارسال شده به عنوان آرگومان ($class_name) هست یا خیر.

دستور استفاده از تابع ()is_subclass_of در php

is_subclass_of ( $object, $class_name );

شرح کاربرد تابع ()is_subclass_of در php

این تابع بررسی می کند آیا آبجکت ارائه شده فرزند یا مشتق شده از کلاس ارسال شده به عنوان آرگومان ($class_name) هست یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()is_subclass_of در php

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
آبجکتی که قرار است بررسی شود آیا کلاس ارائه شده، پدر آن است یا خیر.

2 class(پارامتر الزامی)
اسم کلاسی که باید مشخص شود آیا پدر آبجکت مورد اشاره هست یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید