آموزش jddayofweek در PHP


آموزش کار با تابع ()jddayofweek در PHP

تابع ()jddayofweek در PHP روزهای هفته را به صورت یک رشته عدد صحیح در خروجی نمایش می دهد .

دستور استفاده از تابع ()jddayofweek در PHP

jddayofweek ( $julianday [, $mode] );

شرح کاربرد تابع ()jddayofweek در PHP

تابع ()jddayofweek در PHP مقدار روز هفته را بر اساس وضعیت عملیاتی (مقدار پارامتر $mode) به صورت یک رشته یا عدد صحیح برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 julianday(پارامتر الزامی)
یک مقدار عددی نشانگر روز جولیان که به عنوان پارامتر به تابع ارسال می شود.

2 mode(پارامتر اختیاری)
این پارامتر مقدار بازگشتی تابع (رشته یا عدد صحیح) را مشخص می کند. مقادیر ممکن عبارتند از:

  • 0 – Default – شماره روز هفته را به صورت یک عدد صحیح (0=Sunday, 1=Monday) برمی گرداند.
  • 1- یک رشته که اسم روز هفته را شامل می شود به عنوان خروجی برمی گرداند (English-Gregorian).
  • 2 – یک رشته دربردارنده ی اسم روز هفته به صورت مختصر را در خروجی برمی گرداند (English-Gregorian).

دیدگاهتان را بنویسید