آموزش jdmonthname در PHP


آموزش کار با تابع ()jdmonthname در PHP

تابع ()jdmonthname در PHP در خروجی یک رشته با محتوای نام ماه را برمی گرداند .

دستور استفاده از تابع ()jdmonthname در PHP

jdmonthname ( $julianday [, $mode] );

شرح کاربرد تابع ()jdmonthname در PHP

تابع ()jdmonthname در PHP در خروجی یک رشته حاوی اسم ماه را برمی گرداند. پارامتر $mode به تابع اعلان می کند که تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم جولی (Julian Day Count) را به کدام تقویم تبدیل کرده و نیز اسم ماه ها را به چه صورت در خروجی نمایش دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 julianday(پارامتر الزامی)
روز جولی به صورت عدد صحیح که به عنوان آرگومان به تابع نام برده ارسال می شود.

2 mode(پارامتر اختیاری)
این پارامتر مشخص می کند که شمارش روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم جولی را به کدام تقویم تبدیل کرده و نیز اسم ماه مورد نظر چگونه در خروجی برگردانده شود. مقادیری که به این پارامتر ارسال می شوند به شرح زیر می باشند:

  1. 0 − Gregorian – abbreviated (Jan, Feb, Mar, etc.)
  2. 1 − Gregorian (January, February, March, etc.)
  3. 2 − Julian – abbreviated (Jan, Feb, Mar, etc.)
  4. 3 − Julian (January, February, March, etc.)
  5. 4 − Jewish (Tishri, Heshvan, Kislev, etc.)
  6. 5 − French Republican (Vendemiaire, Brumaire, Frimaire, etc.)

دیدگاهتان را بنویسید