آموزش JDToGregorian در PHP


آموزش کار با تابع ()JDToGregorian در PHP

تابع ()JDToGregorian در PHP از تقویم جولی رشته ای با تفاضل از روز میلادی(گریگوری) در خروجی چاپ می کند .

دستور استفاده از تابع ()JDToGregorian در PHP

jdtogregorian ( $julianday );

شرح کاربرد تابع ()JDToGregorian در PHP

تابع ()JDToGregorian در PHP تعداد روزهای سپری شده از اول تقویم جولی را به رشته ای که تاریخ معادل گرگوری آن را با فرمت “month/day/year” شامل می شود، تبدیل کرده و آن را در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()JDToGregorian در PHP

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 julianday(پارامتر الزامی)
شماره ی روز جولی در قالب یک عدد صحیح که به عنوان پارامتر به تابع فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید