آموزش jdtojewish در PHP


آموزش کار با تابع ()jdtojewish در PHP

تابع ()jdtojewish در PHP تعداد روزهای سپری شده از تقویم جولی را به عبری برمی گرداند .

دستور استفاده از تابع ()jdtojewish در PHP

jdtojewish ( $juliandaycount, [$hebrew [, $fl]] );

شرح کاربرد تابع ()jdtojewish در PHP

تابع ()jdtojewish در PHP تعداد روزهای سپری شده از اول تاریخ تقویم جولی را به تاریخ تقویم یهودی برگردانده و آن را در خروجی برمی گرداند. اگر پارامتر $hebrew با TRUE مقداردهی شود، آنگاه خروجی بر اساس پارامتر $fl به صورت رشته و با فرمت یهودی نمایش داده خواهد شد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()jdtojewish در PHP

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 juliandaycount(پارامتر الزامی)
مقدار یک روز جولی به صورت عدد صحیح

2 herbew(پارامتر اختیاری)
چنانچه مقدار True به این پارامتر ارسال شود، خروجی با فرمت یهودی نمایش داده خواهد شد.

3 fl
پارامتر اختیاری که فرمت نمایش تاریخ یهودی را تعیین می کند. مقادیر مجاز به شرح زیر می باشند:

  • CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH
  • CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM
  • CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *