آموزش jdtojulian در PHP


آموزش کار با تابع ()jdtojulian در PHP

تابع ()jdtojulian در PHP تعداد روزهای سپری شده را با فرمت ماه/روز/سال در خروجی نشان می دهد .

دستور استفاده از تابع()jdtojulian در PHP

jdtojulian ( $juliandaycount );

شرح کاربرد تابع ()jdtojulian در PHP

تابع ()jdtojulian در PHP تعداد روزهای سپری شده از اول تاریخ تقویم جولی را به یک رشته که تاریخ تقویم جولی را با فرمت “month/day/year” نمایش می دهد، تبدیل نموده و به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()jdtojulian در PHP

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 juliandaycount(پارامتر الزامی)
شماره ی روز جولی به صورت یک عدد صحیح که به عنوان آرگومان به تابع ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید