آموزش ksort در PHP


آموزش کار با تابع ()ksort در PHP

تابع ()ksort در PHP براساس کلید المان ها را مرتب سازی میکند .

دستور استفاده از تابع ()ksort در PHP

ksort ( $array, $sort_flag );

شرح کاربرد تابع ()ksort در PHP

تابع ()ksort در PHP المان های آرایه را بر اساس کلید مرتب سازی کرده و رابطه ی بین کلید و داده ی متناظر را حفظ می کند. این تابع به ویژه برای مرتب سازی آرایه های متناظر (associative array) بسیار کارامد می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array
این پارامتر الزامی یک متغیر از جنس آرایه است که المان های آن توسط تابع مذکور بر اساس کلید مرتب سازی می شوند.

2 sort_flag
این پارامتر اختیاری نحوه ی مرتب سازی مقادیر آرایه را تعیین می کند. مقادیر ممکن به شرح زیر می باشند:

  • SORT_REGULAR – Default – در مرتب سازی المان ها نوع داده ای مقادیر را تغییر نمی دهد و آن ها را همان طور که هستند مرتب سازی می نماید.
  • SORT_NUMERIC – المان های آرایه را مانند مقادیر عددی (بر اساس ترتیب اعداد) مقایسه و سپس مرتب سازی می کند.
  • SORT_STRING – المان های آرایه را مانند مقادیر رشته ای مرتب سازی می کند.
  • SORT_LOCALE_STRING – المان های آرایه را مانند مقادیر رشته ای، بر اساس تنظیمات محل جغرافیایی کنونی و زبان محلی مرتب سازی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید