آموزش list در PHP


آموزش کار با تابع ()list در PHP

تابع ()list در PHP همانند تابع Array در PHP می باشد و یک تابع جدید نمی سازد بلکه برای مقداردهی قستی از لیست استفاده می شود .

دستور استفاده از تابع ()list در PHP

list ( $var1, $var2, $var3.. )

شرح کاربرد تابع ()list در PHP

تابع ()list در PHP همانند تابع array() در اصل یک تابع نیست بلکه یک دستور یا سازه از زبان PHP است که جهت مقداردهی لیستی از متغیرها در یک عملیات واحد، بکار می رود.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1var1(پارامتر الزامی)
این پارامتر اولین متغیری است که مقدار به آن تخصیص داده می شود.

2var2(پارامتر اختیاری)
دومین متغیری که مقدار به آن تخصیص داده می شود.

3var3(پارامتر اختیاری)
سومین متغیری که مقداری به آن اختصاص می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید