آموزش method exists در PHP


آموزش کار با تابع ()method_exists در PHP

تابع ()method_exists در PHP به وجود داشتن آرگومان در بدنه آرگومان مورد اشاره می پردازد .

دستور استفاده از تابع ()method_exists در PHP

method_exists ( $object, $method_name );

شرح کاربرد تابع ()method_exists در PHP

تابع ()method_exists در PHP بررسی می کند آیا متد مورد نظر (ارائه شده در قالب آرگومان $method_name) در بدنه ی آبجکت مورد اشاره (آرگومان $object) موجود می باشد یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()method_exists در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
آّبجکتی که اسم متد مورد نظر در آن جستجو می شود.

2 method_name (پارامتر الزامی)
اسم متدی که به عنوان پارامتر به تابع نام برده ارسال شده و در بدنه ی آبجکت جستجو می شود.

دیدگاهتان را بنویسید