آموزش mysqli affected rows در PHP

آموزش کار با تابع mysqli_affected_rows در PHP

تابع mysqli_affected_rows در PHP شمار سطرهایی که از کوئری متاثر شده اند را در خروجی نمایش می دهد .

دستور استفاده از تابع mysqli_affected_rows در PHP

               int mysqli_affected_rows ([ resource $link_identifier = NULL ] )             

شرح کاربرد تابع mysqli_affected_rows در PHP

تابع mysqli_affected_rows در PHP تعداد سطرهایی که بر اثر اجرای کوئری مورد نظر طی عملیات SELECT، INSERT، UPDATE، REPLACE و DELETE بروز رسانی و متاثر شده اند را در خروجی برمی گرداند.

خروجی تابع mysqli_affected_rows در PHP

خروجی integer > 0 تعداد سطرهایی که در اثر اجرای کوئری بروز رسانی شده و تحت تاثیر قرار گرفته اند را مشخص می کند. مقدار 0 نشان می دهد که هیچ سطری بروز رسانی یا ویرایش نشده است. مقدار -1 بیانگر ین است که کوئری اصلا با موفقیت اجرا نشده و یک خطا را به عنوان خروجی بازگردانی کرده است.

پارامترهای ارسالی به تابع mysqli_affected_rows در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه شرح کاربرد آن

1 connection
این پارامتر تعداد connection های که اپلیکیشن تحت وب PHP با سرور MySQLi برقرار می کند را مشخص می کند. MySQL connection ای که باید برای دسترسی به دیتابیس استفاده شود را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید