آموزش MySQLi Client Encoding در PHP

آموزش کار با تابع MySQLi Client Encoding در PHP

با کمک تابع MySQLi Client Encoding در PHP توسعه دهنده می تواند دریابد که تراکنش درچه وضعیتی قرار دارد .

دستور استفاده از تابع MySQLi Client Encoding در PHP

               mysqli_autocommit(connection,mode);             

شرح کاربرد تابع ()mysql_autocommit

توسعه دهنده می تواند با استفاده از تابع MySQLi Client Encoding در PHP قابلیت auto_commit و نهایی کردن تراکنش های اجرا شده بر روی دیتابیس را فعال یا غیر فعال نماید.

خروجی تابع MySQLi Client Encoding در PHP

در صورت موفقیت مقدار TRUEو در غیر این صورت FALSE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع MySQLi Client Encoding در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه شرح کاربرد آن

1 connection
Connection مربوطه جهت اتصال اپلیکیشن PHP به دیتابیس MySQLi را مشخص می کند.

2 mode
این پارامتر مشخص می کند که آیا قابلیت auto-commit بایستی فعال شود یا غیر فعال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید