آموزش mysqli close در PHP

آموزش کار با تابع ()mysqli_close در PHP

دستور استفاده از تابع ()mysqli_close در PHP

               bool mysqli_close ([ resource $link_identifier = NULL ] )             

شرح کاربرد تابع ()mysqli_close در PHP

تابع ()mysqli_close در PHP connection و اتصال برقرار شده با دیتابیس MySQL را می بندد.

خروجی تابع ()mysqli_closeدر PHP

در صورت موفقیت در انجام عملیات مقدار TRUE و در غیر این صورت FALSE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()mysqli_closeدر PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه شرح کاربرد آن

1 connection
Connection ای که اپلیکیشن با استفاده از به دیتابیس متصل می شود را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید