آموزش mysqli connect در PHP

آموزش کار با تابع ()mysqli_connect در PHP

دستور استفاده از تابع ()mysqli_connect در PHP

               mysqli_connect(host,username,password,dbname,port,socket);             

شرح کاربرد تابع ()mysqli_connect در PHP

یک connection به سرویس دهنده MySQL جهت دسترسی به اطلاعات و تعامل با دیتابیس ایجاد می کند.

خروجی تابع ()mysqli_connect در PHP

تابع ()mysqli_connect در PHP یک آبجکت که نشانگر connection به سرور MySQL است را در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()mysqli_connect در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه شرح کاربرد آن

1 host
اسم دستگاه سرویس دهنده (host name) یا آدرس IP را مشخص می کند.

2 username
نام کاربری برای دسترسی به دیتابیس (mysqli user name) را مشخص می کند.

3 password
این پارامتر پسورد لازم برای دسترسی به دیتابیس (mysqli password) را مشخص می کند.

4 dbname
دیتابیس پیش فرض mysqli که اپلیکیشن php به صورت پیش فرض به آن متصل می شود (mysqli default database) را مشخص می کند.

5 port
شماره ی پورت برای اتصال به دیتابیس MySQL Server را مشخص می کند.

6 socket
اسم Socket را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید