آموزش mysqli create db در PHP

آموزش کار با تابع ()mysqli_create_db در PHP

دستور استفاده از تابع ()mysqli_create_db در PHP

               bool mysqli_create_db ( string $database_name [, resource $link_identifier = NULL ] )             

شرح کاربرد تابع ()mysqli_create_db در PHP

تابع ()mysqli_create_db در PHP سعی می کند یک دیتابیس جدید بر روی سرویس دهنده که به مقدار پارامتر $link_identifier مرتبط است، ایجاد کند.

خروجی تابع ()mysqli_create_db در PHP

در صورت موفقیت مقدار TRUE و در غیر این صورت FALSE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()mysqli_create_db در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه شرح کاربرد آن

1 database_name
اسم دیتابیسی که باید ایجاد شود را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید