آموزش natsort در PHP


آموزش کار با تابع ()natsort در PHP

تابع ()natsort در PHPیک الگوریتم مرتب سازی که رشته متشکل از حرف و عدد را مرتب می کند و پیاده سازی نموده و رابطه ای بین مقادیر و کلید ایجاد می نماید .

دستور استفاده از تابع ()natsort در PHP

natsort ( $array );

شرح کاربرد تابع ()natsort در PHP

تابع ()natsort در PHP یک الگوریتم مرتب سازی که رشته های متشکل از حرف و عدد را مانند انسان مرتب می کند، پیاده سازی نموده و رابطه ی بین مقدار و کلید متناظر را حفظ می نماید. این الگوریتم را natural ordering می نامند. یک مثال خوب برای نمایش تفاوت بین این الگوریتم و الگوریتم های مرتب سازی متعارف کامپیوتر (که توسط sort() استفاده می شود) را در زیر مشاهده می کنید.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ای که المان های عضو آن بر اساس الگوریتم natural ordering مرتب می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید