آموزش next در PHP


آموزش کار با تابع ()next در PHP

تابع ()next در PHP اشاره گر را به یک خانه جلوتر می برد .

دستور استفاده از تابع ()next در PHP

next ( $array );

شرح کاربرد تابع ()next در PHP

تابع ()next در PHP المان بعدی در آرایه جاری که pointer داخلی به آن اشاره می کند را برمی گرداند. در صورت عدم وجود المان بعدی، مقدار بولی FALSE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ای که به عنوان آرگومان به تابع next() فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید