آموزش opendir در PHP


آموزش کار با تابع ()opendir در PHP

تابع ()opendir در PHP تابع پوشه ای که به عنوان آرگومان ارسال شده را باز کرده و محتوای آن را در اختیار توابع closedir()، readdir() و rewinddir() قرار می دهد.

دستور استفاده از تابع ()opendir در PHP

resource opendir ( string $path [, resource $context] );

شرح کاربرد تابع ()opendir در PHP

این تابع پوشه ای که اسم کامل یا آدرس آن را به عنوان پارامتر ارسال کردید، باز می نماید. به عبارت دیگر این تابع پوشه ای که به عنوان آرگومان ارسال شده را باز کرده و محتوای آن را در اختیار توابع closedir()، readdir() و rewinddir() قرار می دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()opendir در PHP

شماره پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 path(پارامتر الزامی)
آدرس کامل پوشه ای که قرار است باز شود.

2 context(پارامتر اختیاری)
این پارامتر بیانگر بستر یا context ای است که پوشه ی در آن باز می شود. context عبارت است از مجموعه ای از تنظیمات که قادر به ویرایش رفتار یک stream یا توالی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید