آموزش pos در PHP


آموزش کار با تابع ()pos در PHP

تابع ()pos در PHP اشاره گر را به المان جاری در آرایه می برد .

دستور استفاده از تابع ()pos در PHP

pos ( $array );

شرح کاربرد تابع ()pos در PHP

تابع ()pos در PHP کاربردی مشابه تابع current() داشته و صرفا مقدار آن المانی از آرایه که pointer به آن اشاره دارد را برمی گرداند. لازم به ذکر است که pos() به هیچ وجه pointer را جلو نمی برد. اگر pointer به المانی خارج از محدوده ی آرایه اشاره کند، این تابع مقدار FALSE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
یک متغیر از نوع آرایه که عملیات مورد نظر بر روی آن اجرا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید