آموزش prev در PHP


آموزش کار با تابع ()prev در PHP

تابع ()prev در PHP مقدار المان قبل از اشاره گر را در خروجی چاپ می نماید .

دستور استفاده از تابع ()prev در PHP

prev ( $array );

شرح کاربرد تابع ()prev در PHP

تابع ()prev در PHP مقدار المان قبلی در آرایه را که اشاره گر یا pointer به آن اشاره می کرد را در خروجی برمی گرداند. چنانچه المانی قبلی وجود نداشته باشد، FALSE را بازمی گرداند. تابع مزبور اشاره گر داخلی را به المان قبلی برده و مقدار آن را بازگردانی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
یک آرایه ی ورودی که عملیات مورد نظر بر روی آن اجرا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید