آموزش range در PHP


آموزش کار با تابع ()reset در PHP

تابع ()reset در PHP اشاره گر را به اولین المان آرایه می برد .

دستور استفاده از تابع ()reset در PHP

reset ( $array );

شرح کاربرد تابع ()reset در PHP

تابع ()reset در PHP اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان بازگردانده و مقدار اولین المان آرایه را در خروجی برمی گرداند و در غیر این صورت چنانچه آرایه تهی بود، مقدار FALSE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
یک آرایه ورودی که عملیات مورد نظر بر روی آن اجرا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید