آموزش readdir در PHP


آموزش کار با تابع ()readdir در PHP

تابع ()readdir در PHP ، محتوای فایل ها و محتویات مقیم در پوشه که توسط opendir() باز شده را خوانده و اسم فایل ها را به ترتیبی که فایل سیستم آن ها را ذخیره کرده، بازمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()readdir در PHP

string readdir ( resource $dir_handle );

شرح کاربرد تابع ()readdir در PHP

تابع جاری محتوای فایل ها و محتویات مقیم در پوشه که توسط opendir() باز شده را خوانده و اسم فایل ها را به ترتیبی که فایل سیستم آن ها را ذخیره کرده، بازمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()readdir در PHP

شماره پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 dir_handle(پارامتر الزامی)
اسم متغیری که محتوای پوشه های باز شده با فراخوانی opendir()، در آن قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید