آموزش restore error handler در PHP


آموزش کار با تابع ()restore_error_handler در PHP

تابع ()restore_error_handler در PHP را توسعه دهنده پس از اینکه تابع مدیریت خطاها را با استفاده از set_error_handler() به تابع دیگری تغییر داد، فراخوانی می کند تا بار دیگر از تابع قبلی برای مدیریت خطاها استفاده نماید.

دستور استفاده از تابع ()restore_error_handler در PHP

bool restore_error_handler ( void );

شرح کاربرد تابع ()restore_error_handler در PHP

تابع جاری را توسعه دهنده پس از اینکه تابع مدیریت خطاها را با استفاده از set_error_handler() به تابع دیگری تغییر داد، فراخوانی می کند تا بار دیگر از تابع قبلی (تابع خود PHP یا اختصاصی کاربر) برای مدیریت خطاها استفاده نماید.

پارامترهای ارسالی به تابع ()restore_error_handler در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA

دیدگاهتان را بنویسید