آموزش restore exception handler در PHP


آموزش کار با تابع ()restore_exception_handler در PHP

تابع ()restore_exception_handler در PHP میتواند بار دیگر از تابع قبلی برای مدیریت خطاها و گزارش گیری استفاده کند.

دستور استفاده از تابع ()restore_exception_handler در PHP

bool restore_exception_handler ( void );

شرح کاربرد تابع ()restore_exception_handler در PHP

توسعه دهنده پس از فراخوانی تابع ()set_exception_handler و انتخاب تابع دیگری جهت مدیریت خطاها، می تواند به واسطه ی ()restore_exception_handler بار دیگر از تابع قبلی (می تواند تابع خود PHP باشد و یا کاربر به صورت اختصاصی تعریف کند) برای مدیریت خطاها و گزارش گیری استفاده کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()restore_exception_handler در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA

دیدگاهتان را بنویسید