آموزش rewinddir در PHP


آموزش کار با تابع ()rewinddir درPHP

تابع ()rewinddir در PHP فهرست یا توالی پوشه های باز شده که توسط پارامتر $dir_handle مشخص می شود را به اول آدرس یا دایرکتوری بازمی گرداند

دستور استفاده از تابع ()rewinddir در PHP

void rewinddir ( resource $dir_handle );

شرح کاربرد تابع ()rewinddir در PHP

فهرست یا توالی پوشه های باز شده که توسط پارامتر $dir_handle مشخص می شود را به اول آدرس یا دایرکتوری بازمی گرداند ( directory stream را reset کرده و در هر بار اجرای حلقه یک پوشه به عقب می برد.)

پارامترهای ارسالی به تابع ()rewinddir در PHP

شماره پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 dir_handle(پارامتر الزامی)
آدرس کامل پوشه ای که قبلا با فراخوانی تابع opendir() باز شده را برمی گرداند.

دیدگاهتان را بنویسید