آموزش rsort در PHP


آموزش کار با تابع ()rsort در PHP

تابع ()rsort در PHP المان های داخل آرایه را مرتب می کند .

دستور استفاده از تابع ()rsort در PHP

rsort( $array [, $sort_flags] );

شرح کاربرد تابع ()rsort در PHP

تابع ()rsort در PHP یک آرایه را به ترتیب نزولی مرتب سازی می کند (از بالاترین به پایین ترین).

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که عملیات تابع مورد نظر بر روی آن اجرا می شود.

2 sort_flags(پارامتر اختیاری)
نحوه ی مرتب سازی مقادیر آرایه ی مورد نظر را تعیین می کند. مقادیر ممکن عبارت اند از:

  • SORT_REGULAR – Default – مقادیر را همان طور که هستند مرتب می سازد و در این امر نوع داده ای مقدار مورد نظر را تغییر نمی دهد.
  • SORT_NUMERIC – مقادیر المان های آرایه را همانند مقادیر عددی مرتب سازی می کند.
  • SORT_STRING – المان های آرایه را همچون مقادیر رشته ای مرتب سازی می کند.
  • SORT_LOCALE_STRING – المان های آرایه را همچون مقادیر رشته ای، بر اساس تنظیمات زبان محلی، مرتب سازی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید