آموزش scandir در PHP


آموزش کار با تابع ()scandir در PHP

تابع ()scandir در PHP ، در خروجی یک آرایه از فایل ها و پوشه هایی که در قالب پارامتر $directory ارسال شده، برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()scandir در PHP

array scandir ( string $directory [, int $sorting_order [, resource $context]] );

شرح کاربرد تابع ()scandir در PHP

تابع scandir() در خروجی یک آرایه از فایل ها و پوشه هایی که در قالب پارامتر $directory ارسال شده، برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()scandir در PHP

شماره ی پارامتر پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 directory(پارامتر الزامی)
پوشه ای که محتوای آن را تابع می خواند و فایل ها و پوشه های آن را در خروجی برمی گرداند.

2 sorting_order(پارامتر اختیاری)
ترتیب مرتب سازی و بازگردانی آیتم های آرایه ی خروجی را تعیین می کند. به صورت پیش فرض 0 (صعودی) و در غیر این صورت نزولی (1) مرتب سازی را انجام می دهد.

3 context(پارامتر اختیاری)
این پارامتر بستر یا context ای که پوشه در آن باز می شود را مشخص می کند. context عبارت است از تعدادی تنظیمات که رفتار یک stream یا توالی از فایل ها را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید