آموزش set error handler در PHP


آموزش کار با تابع ()set_error_handler در PHP

توسعه دهنده می تواند با استفاده از تابع ()set_error_handler در PHP ، روش اختصاصی خود را برای مدیریت خطاها در زمان اجرای اپلیکیشن تعریف کند.

دستور استفاده از تابع ()set_error_handler در PHP

mixed set_error_handler ( callback $error_handler [, int $error_types] );

شرح کاربرد تابع ()set_error_handler در PHP

توسعه دهنده می تواند با استفاده از این تابع روش اختصاصی خود را برای مدیریت خطاها در زمان اجرای اپلیکیشن تعریف کند. برای مثال، می توان به زمانی اشاره کرد که برنامه نویس بایستی به هنگام رخداد خطای مهلک، داده ها و فایل ها را پاک سازی کند یا زمانی که لازم است تحت شرایط خاص یک خطای ویژه صادر نماید.

پارامترهای ارسالی به تابع ()set_error_handler در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 error_handler(پارامتر الزامی)
تابعی که قرار است در صورت برخورد با خطا در اسکریپت، فراخوانی شود. دستور استفاده از آن در زیر آورده شده است.

2 error_types(پارامتر اختیاری)
این پارامتر بیانگر شدت و نوع خطای رخ داده است. مقدار پیش فرض این پارامتر “E_ALL” است. می توانید برای آگاهی از مقادیر مختلف، به ثوابت مربوط به خطاهای PHP و گزارش گیری مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید