آموزش shuffle در PHP


آموزش کار با تابع ()shuffle در PHP

تابع ()shuffle در PHP المان ها را به صورت تصادفی مرتب می کند .

دستور استفاده از تابع ()shuffle در PHP

shuffle( $array  );

شرح کاربرد تابع ()shuffle در PHP

تابع ()shuffle در PHP المان های آرایه را به صورت تصادفی مرتب سازی می نماید.

تابع ()shuffle در PHP به المان های جاری آرایه کلیدهای جدید انتساب می دهد. در واقع تابع مزبور بجای مرتب سازی مجدد کلیدهای آرایه (تغییر ترتیب قرارگیری آن ها)، تمامی کلیدهایی که قبلا به المان های آن انتساب داده شده را حذف و کلید دیگری به آن اختصاص می دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که عملیات مورد نظر بر روی آن انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید