آموزش sizeof در PHP


آموزش کار با تابع ()sizeof در PHP

تابع ()sizeof در PHP تعداد المان های یک المان را در یک آبجکت شمرده و تعداد را در خروجی برمی گرداند .

دستور استفاده از تابع ()sizeof در PHP

sizeof($array, $mode );

شرح کاربرد تابع ()sizeof در PHP

تابع ()sizeof در PHP تعداد المان های موجود در یک آرایه یا property های موجود در یک آبجکت را شمرده و برمی گرداند.

در صورتی که مقدار پارامتر $mode بر روی COUNT_RECURSIVE یا 1 تنظیم شود، تابع نام برده تعداد المان های آرایه را بر اساس الگوریتم بازگشتی می شمارد/المان های آرایه ی چندبعدی نیز را شمرده و برمی گرداند. بهره گیری از این آرایه می تواند در شمردن تمامی المان های آرایه ی تودرتو یا چند بعدی کمک شایانی به شما بکند. مقدار پیش فرض آرگومان 0 می باشد. لازم به ذکر است که این تابع وضعیت infinite recursion (بازگشت نامنتهی) را نمی شناسد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array
یک پارامتر الزامی که آرایه ی ورودی به تابع را مشخص می کند.

1mode
یک پارامتر اختیاری که حالت عملیاتی و مد اجرای تابع را مشخص می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید