آموزش sort در PHP


آموزش کار با تابع ()sort در PHP

تابع ()sort در PHP المان های موجود در آرایه را مرتب می کند .

دستور استفاده از تابع ()sort در PHP

sort( $array [, $sort_flags] );

شرح کاربرد تابع ()sort در PHP

تابع ()sort در PHP همان طور که از اسمش پیدا است، المان های یک آرایه را مرتب می کند. این تابع المان های آرایه را به ترتیب صعودی (از پایین ترین به بالاترین) مرتب سازی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که عملیات مرتب سازی بر روی آن اجرا می شود.

2 sort_flags(پارامتر اختیاری)
نحوه ی مرتب سازی آرایه را مشخص می نماید. مقادیر ممکن به شرح زیر می باشند:

  • SORT_REGULAR – Default – مقادیر را همان طور که هستند و بدون اعمال تغییر در نوع داده ای آن ها مرتب سازی می کند.
  • SORT_NUMERIC – مقادیر آرایه را مانند مقادیر عددی (بر اساس ترتیب اعداد) مرتب سازی می کند.
  • SORT_STRING – مقادیر آرایه را مانند مقادیر رشته ای (بر اساس ترتیب حروف الفبا) مرتب سازی می کند.
  • SORT_LOCALE_STRING – المان های آرایه را مانند مقادیر رشته ای، بر اساس تنظیمات زبان محلی، مرتب سازی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید