آموزش trigger error در PHP


آموزش کار با تابع ()trigger_error درPHP

تابع ()trigger_error در PHP ویژه ی شناسایی یک خطا و فراخوانی متد متناظر آن بکار می رود.

دستور استفاده تابع ()trigger_error در PHP

bool trigger_error ( string $error_msg [, int $error_type] );

شرح کاربرد تابع ()trigger_error در PHP

تابع ()trigger_error ویژه ی شناسایی یک خطا و فراخوانی متد متناظر آن بکار می رود.با استفاده از این تابع برنامه نویس می تواند نوع خطای رخ داده را مشخص کرده و پیغام خطای مرتبط را نمایش دهد. به بیان ساده تر، توسعه دهنده می تواند به واسطه ی تابع مزبور پیغام خطای اختصاصی تنظیم کند که در صورت فراهم شدن شرایط خاص یا رخداد خطای ویژه این پیغام دلخواه برای کاربر نمایش داده شود.

پارامترهای ارسالی به تابع ()trigger_error در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 error_msg(پارامتر الزامی)
پیغام خطای دلخواه را مشخص می کند. از نظر طول محدود به 1024 کاراکتر می باشد.

2 error_types(پارامتر اختیاری)
نوع و شدت خطای رخ داده را تعیین می کند. انواع خطاهای ممکن در زیر شرح داده شده است. انواع خطاهای رخ داده را در زیر مشاهده می کنید:
E_USER_ERROR – خطای مهلک اختصاصی و تعریف شده توسط کاربر که در زمان اجرای اپلیکیشن رخ می دهد. این خطاها سبب متوقف شدن روند اجرای اپلیکیشن می شوند.
E_USER_WARNING – خطاهای اختصاصی و تعریف شده توسط برنامه نویس که در زمان اجرا رخ داده ولی در روند اجرای اپلیکیشن اخلالی ایجاد نمی کند.
E_USER_NOTICE (حالت پیش فرض) – هشدارهایی که توسط توسعه دهنده به صورت اختصاصی طراحی شده و در زمان اجرای اپلیکیشن، صادر می شوند. در این حالت اسکریپت اپلیکیشن با کدی مواجه شده که ممکن است خطا باشد و ممکن هم است که مشکل جدی برای روند کلی اجرای اپلیکیشن ایجاد نکند.

دیدگاهتان را بنویسید