آموزش uasort در PHP


آموزش کار با تابع()uasort در PHP

تابع ()uasort در PHP آرایه را به گونه ای مرتب می کند که اندیس های آن ها حفظ شود .

دستور استفاده از تابع ()uasort در PHP

uasort ( $array, $cmp_function )

شرح کاربرد تابع ()sort در PHP

تابع ()uasort در PHP یک آرایه را طوری مرتب ساخته که اندیس آرایه رابطه ی خود را با المان های متناظر آرایه حفظ کنند. از این تابع برای مرتب سازی المان های آرایه ی متناظر که در آن ترتیب قرارگیری المان ها از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده می شود. تابعی که عملیات مقایسه را انجام می دهد، یک تابع اختصاصی و تعریف شده توسط کاربر است.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که عملیات مورد نظر بر روی آن اجرا می شود.

2 cmp_function(پارامتر الزامی)
یک تابع که کاربر به صورت اختصاصی پیاده سازی کرده و جهت مقایسه و مرتب سازی المان ها، به عنوان آرگومان به آن ارسال می شوند.
این تابع باید در خروجی خود مقدار -1، 0 یا 1 را برگرداند تا uasort() کار خود را به درستی انجام دهد. در بدنه ی این تابع کاربر باید منطق زیر را پیاده سازی کرده باشد:

  • If a = b, return 0
  • If a > b, return 1
  • If a < b, return -1

دیدگاهتان را بنویسید