آموزش uksort در PHP


آموزش کار با تابع ()uksort در PHP

تابع ()uksort در PHPبا استفاده از تابع ارسالی به عنوان آرگومان دو المان را با هم مقایسه می کند و آن ها را مرتب می کند .

دستور استفاده از تابع ()uksort در PHP

uksort ( $array, $cmp_function )

شرح کاربرد تابع ()uksort در PHP

تابع ()uksort در PHP با استفاده از تابع ارسال شده به عنوان آرگومان که عملیات مقایسه را انجام می دهد، المان های آرایه را بر اساس کلیدهای متناظر مرتب سازی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1 array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که المان های آن با استفاده از تابع ارسالی به عنوان آرگومان مقایسه می شوند.

2 cmp_function(پارامتر الزامی)
تابع ارسالی به عنوان آرگومان که مقادیر المان های آرایه ی ورودی را بر اساس کلیدهای متناظر آن ها مرتب سازی می کند.
این تابع در خروجی یکی از مقادیر -1، 0 و 1 را برمی گرداند. کاربر باید در بدنه ی این تابع منطق زیر را پیاده سازی کند:

  • If a = b, return 0
  • If a > b, return 1
  • a < b, return -1

دیدگاهتان را بنویسید