آموزش unixtojd در PHP


آموزش کار با تابع ()unixtojd در PHP

تابع ()unixtojd در PHP تعداد ثانیه های سپری شده از مبدا تاریخی را محاسبه می کند .

دستور استفاده از تابع ()unixtojd در PHP

unixtojd ( [$timestamp] );

شرح کاربرد تابع ()unixtojd در PHP

تابع ()unixtojd در PHP برچسب زمانی unix (ثانیه های سپری شده از تاریخ 1.1.1970) یا در صورت عدم ارائه ی برچسب زمانی ، مقدار روز جاری را به عنوان آرگومان گرفته و در خروجی معادل روز جولی آن را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()unixtojd در PHP

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 timestamp(پارامتر اختیاری)
یک برچسب زمانی unix که قرار است به معادل روز جولی تبدیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید