آموزش user error در PHP


آموزش کار با تابع ()user_error درPHP

تابع ()user_error در php کاربردی مشابه ()trigger_error دارد و به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا یک خطای اختصاصی تعریف کرده و در صورت بروز آن خطا و فراهم شدن شرایط خاص، نوع و پیغام خطای مربوطه را نمایش دهد.

دستور استفاده از تابع ()user_error در php

bool user_error ( string $error_msg [, int $error_type] );

شرح کاربرد تابع ()user_error در php

این تابع کاربردی مشابه ()trigger_error دارد و به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا یک خطای اختصاصی تعریف کرده و در صورت بروز آن خطا و فراهم شدن شرایط خاص، نوع و پیغام خطای مربوطه را نمایش دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()user_error در php

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 error_msg(پارامتر الزامی)
این پارامتر متن پیغام خطا را مشخص می کند. از نظر طول محدود به 1024 کاراکتر می باشد.

2 error_types(پارامتر اختیاری)
نوع خطای رخ داده و شدت یا اهمیت آن را مشخص می کند. مقادیر مختلف این پارامتر به شرح زیر می باشند:
• E_USER_ERROR – خطای مهلک زمان اجرا که توسط کاربر طراحی شده است. این نوع خطاها روند اجرای برنامه را متوقف کرده و در واقع پس از رخداد این خطاها اسکریپت PHP دیگر درست عمل نمی کند.
• E_USER_WARNING – هشدارهای غیر مهلک زمان اجرا که توسط توسعه دهنده طراحی شده اند. به هنگام بروز خطاهایی از این دست، روند اجرای اسکریپت PHP متوقف نمی شود بلکه صرفا اخطاری در صفحه به نمایش در می آید.
• E_USER_WARNING (حالت پیش فرض) – هشدارهای زمان اجرا که توسعه دهنده به صورت اختصاصی تعریف کرده است. در این حالت مفسر PHP با مشکل جزئی در اسکریپت برخورد کرده است که ممکن است اخلالی هم در اجرای اپلیکیشن ایجاد نکند.

دیدگاهتان را بنویسید