آموزش usort در PHP


آموزش کار با تابع ()usort در PHP

تابع ()usort در PHP المان های آرایه را براساس اطلاعات دریافتی از کاربر مرتب سازی می کند .

دستور استفاده از تابع ()usort در PHP

usort ( $array, $cmp_function )

شرح کاربرد تابع ()usort در PHP

تابع ()usort در PHP المان های آرایه ی ورودی را با استفاده از تابع اختصاصی کاربر مقایسه کرده و آن ها را مرتب سازی می نماید. این تابع در واقع کلیدهای متناظر مقادیر آرایه را حذف نموده و کلیدهای جدید به آن ها انتساب می دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1 array(پارامتر ارسالی)
آرایه ی ورودی که المان های آن بر اساس تابع کاربر با هم مقایسه شده و مرتب سازی می شوند.

2 cmp_function(Required)
یک تابع با پیاده سازی اختصاصی که به عنوان آرگومان ارسال شده و المان های آرایه را پس از مقایسه باهم، مرتب سازی می نماید.

  • If a = b, return 0
  • If a > b, return 1
  • If a < b, return -1

دیدگاهتان را بنویسید