ایجاد ابزارک در صفحه داشبورد

add_action( 'wp_dashboard_setup', 'boj_dashboard_example_widgets' );

function boj_dashboard_example_widgets() {

	//create a custom dashboard widget
	wp_add_dashboard_widget( 'dashboard_custom_feed', 'My Plugin Information', 
		'boj_dashboard_example_display' );
	
}

function boj_dashboard_example_display()
{
    echo '<p>Please contact support@mohandess.ir to report bugs.</p>';	
}

دیدگاهتان را بنویسید