ایجاد ابزارک گرفتن و نمایش بهترین فیلم و موسیقی

// use widgets_init action hook to execute custom function
add_action( 'widgets_init', 'boj_widgetexample_register_widgets' );

 //register our widget
function boj_widgetexample_register_widgets() {
  register_widget( 'boj_widgetexample_widget_my_info' );
}

//boj_widget_my_info class
class boj_widgetexample_widget_my_info extends WP_Widget {

  //process the new widget
  function boj_widgetexample_widget_my_info() {
    $widget_ops = array( 
			'classname' => 'boj_widgetexample_widget_class', 
			'description' => 'Display a user\'s favorite movie and song.' 
			); 
    $this->WP_Widget( 'boj_widgetexample_widget_my_info', 'My Info Widget', $widget_ops );
  }
 
   //build the widget settings form
  function form($instance) {
    $defaults = array( 'title' => 'My Info', 'movie' => '', 'song' => '' ); 
    $instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults );
    $title = $instance['title'];
    $movie = $instance['movie'];
    $song = $instance['song'];
    ?>
      <p>Title: <input class="widefat" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" /></p>
      <p>Favorite Movie: <input class="widefat" name="<?php echo $this->get_field_name( 'movie' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $movie ); ?>" /></p>
      <p>Favorite Song: <textarea class="widefat" name="<?php echo $this->get_field_name( 'song' ); ?>" / ><?php echo esc_attr( $song ); ?></textarea></p>
    <?php
  }
 
  //save the widget settings
  function update($new_instance, $old_instance) {
    $instance = $old_instance;
    $instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
    $instance['movie'] = strip_tags( $new_instance['movie'] );
    $instance['song'] = strip_tags( $new_instance['song'] );
 
    return $instance;
  }
 
  //display the widget
  function widget($args, $instance) {
    extract($args);
 
    echo $before_widget;
    $title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );
    $movie = empty( $instance['movie'] ) ? ' ' : $instance['movie'];
    $song = empty( $instance['song'] ) ? ' ' : $instance['song']; 
 
    if ( !empty( $title ) ) { echo $before_title . $title . $after_title; };
    echo '<p>Fav Movie: ' . $movie . '</p>';
    echo '<p>Fav Song: ' . $song . '</p>';
    echo $after_widget;
  }
}

توابع مهم استفاده شده:

esc_attr : هنگامی که می‌خواهیم متن‌های دریافت شده از کاربر را در صفت‌ها یا Attributeهای HTML استفاده کنیم. می‌بایست مطمئن شویم که این متن‌ها حاوی نویسه‌های غیرمجاز برای این قسمت نیستند. با استفاده از این تابع اگر عنوان نوشته حاوی نویسه‌های غیر مجاز مثل ” یا ‘ یا < یا > باشد، مشکلی برای کدهای HTML ما به وجود نیاید.

دیدگاهتان را بنویسید