ایجاد منو اصلی و زیر منو

add_action( 'admin_menu', 'boj_menuexample_create_menu' );

function boj_menuexample_create_menu() {

	//ایجاد منو اصلی
	add_menu_page( 'My Plugin Settings Page', 'Menu Example Settings', 
		'manage_options', __FILE__, 'boj_menuexample_settings_page', 
		plugins_url( '/images/wp-icon.png', __FILE__ ) );
	
	//ایجاد زیر منوها برای منو اصلی
	add_submenu_page( __FILE__, 'About My Plugin', 'About', 'manage_options', 
		__FILE__.'_about', boj_menuexample_about_page );
	add_submenu_page( __FILE__, 'Help with My Plugin', 'Help', 'manage_options', 
		__FILE__.'_help', boj_menuexample_help_page );
	add_submenu_page( __FILE__, 'Uinstall My Plugin', 'Uninstall', 'manage_options', 
		__FILE__.'_uninstall', boj_menuexample_uninstall_page ); 

}

موارد زیر منوهای اصلی وردپرس هستند که می توانید منوی خود را در یکی از این منو ها جایگذاری کنید:

add_dashboard_page — Adds a submenu to the Dashboard menu
add_posts_page — Adds a submenu to the Posts menu
add_media_page — Adds a submenu to the Media menu
add_links_page — Adds a submenu to the Links menu
add_pages_page — Adds a submenu to the Pages menu
add_comments_page — Adds a submenu to the Comments page
add_theme_page — Adds a submenu to the Appearance menu
add_plugins_page — Adds a submenu to the Plugins menu
add_users_page — Adds a submenu to the Users menu
add_management_page — Adds a submenu to the Tools menu
add_options_page — Adds a submenu to the Settings menu

دیدگاهتان را بنویسید