تگ نقشه، لیست و جدول‌بندی در html از سری آموزش های جامع html در سایت

تگ نقشه، لیست و جدول‌بندی در html

عکس محدوده ای Map , Area

تگ <map>

از تگ map برای تعریف یک image-map سمت سرویس گیرنده (client-side) استفاده مکنند. تمام تصاویر مناطق این نقشه قابل کلیک است.

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets" usemap="#planetmap">
<map name="planetmap">
<area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sun.htm" alt="Sun">
<area shape="circle" coords="90,58,3" href="mercur.htm" alt="Mercury">
<area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.htm" alt="Venus">
</map>

تگ <map> شامل چندین تگ area میباشد که نقاط قابل کلیک بر روی نقشه را مشخص میکند.

تگ map همچنین ویژگی های عمومی در HTML را پشتیبانی میکند . این تگ همچنین ویژگی های رویدادها در HTML را نیز پشتیبانی میکند.


تگ لیست Ul , Li

تگ <ul>

یکی دیگر از مهمترین تگهای اچ تی ام ال در طراحی قالب سایت ، تگ ul و ترکیب آن با تگ li می باشد.

از تگ ul و ترکیب آن با تگ li برای ایجاد لیست های مرتب و نا مرتب استفاده میشود.

از آموزش css برای فرمت دادن به تگ <ul> و تگ <li> میتوانید استفاده کنید. در بخش تنظیم لیست ها در این مورد کاملا توضیح داده ایم.

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>

تگ <ul> همچنین ویژگی های عمومی در HTML را پشتیبانی میکند.این تگ ویژگی های رویدادها در HTML را نیز پشتیبانی میکند.


تگ جدول بندی Table , Td , Tr

تگ <table>

تگ table برای تقسیم بندی متن به چند بخش و جدول بندی سایت استفاده میشود.

این تگ مانند تگ div برای قالب سایت ، استفاده میشود ، ولی به دلیل حجیم بودن تگ های مورد استفاده در تگ table و تگ td و تگ tr، و نیز انعطاف پذیری کم آن ، پیشنهاد میشود که از تگ div استفاده کنید.

<table border="1">
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
</table>

تگ table همچنین ویژگی های عمومی در HTML را پشتیبانی میکند. این تگ ویژگی های رویدادها در HTML را نیز پشتیبانی میکند.

تگ های معرفی شده مربوط به قرار دادن نقشه و مشخص کردن مکان ها در سایت، ساخت لیست های مختلف و ایجاد جدول و جدول بندی مطالب در سایت ها می باشند.

امیدواریم از مقاله ی آموزشی تگ نقشه، لیست و جدول‌بندی در html بهره کافی را ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید