شماره حساب ها

بانک : تجارت

شماره حساب : ۴۳۴۵۹۰۲۲۱۵

بنام : سیاوش ساعدرحیم

شماره کارت : ۶۲۷۳۵۳۱۳۰۲۲۴۱۴۷۹

شبا : IR61 0180 0000 0000 4345 9022 15

.

.

بانک : ملت

شماره حساب : ۵۰۸۴۶۱۴۰۱۱

بنام : سیاوش ساعدرحیم

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۱۴۸۳۷۴۳

شبا :

.

.

بانک : ملی

شماره حساب : ۰۱۰۲۰۷۱۳۸۵۰۰۴

بنام : سیاوش ساعدرحیم

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۳۶۰۲۴۸۱۱

شبا : IR08 0170 0000 0010 2071 3850 04

.

.

بانک : انصار

شماره حساب : ۹۷۵۷۲۱۶

بنام : سیاوش ساعدرحیم

شماره کارت : ۶۲۷۳۸۱۱۰۵۶۱۲۱۹۳۹

شبا :

.

.

بانک : رسالت

شماره حساب : ۳۵۷۲۷۷۲

بنام : سیاوش ساعدرحیم

شماره کارت : ۵۰۴۱۷۲۱۰۲۳۳۱۲۳۸۳

شبا : IR98 0700 0432 0011 3572 7720 01

.

.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید