ویژگی‌های عمومی در html قسمت 2 از سری آموزش های جامع html

ویژگی‌های عمومی در html قسمت ۲

 

رویدادهای عناصر فرم در HTML

رویدادهای عناصر فرم در HTML فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

رویدادهای عناصر فرم در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویداد شرح

 

onblur در هنگام از دست دادن فوکوس کنترل تحریک می شود .
onchange در هنگام تغییر وضعیت یک کنترل تحریک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغییر متن درون آن تحریک می شود .
oncontextmenu رویدادی است که منوی صفحه راه اندازی میشود اجرا می شود .
onfocus در هنگامی که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحریک می شود .
onformchange رویدادی است که هنگام تغییر کردن صفحه اجرا می شود .
onforminput رویدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم توسط کاربر اجرا می شود .
oninput رویدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در عنصر توسط کاربر اجرا می شود
oninvalid رویدادی است که در هنگام نامعتبر بودن عنصر اجرا می شود.
onselect در هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحریک می شود .
onsubmit در هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحریک می شود .

 


رویدادهای موس در HTML

رویدادهای موس در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script و title کاربرد ندارد .

رویدادهای موس در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویداد شرح

 

onclick این رویداد در هنگام کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .
ondblclick این رویداد در هنگام دابل کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .
onmousedown این رویداد در هنگام فشردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود.
onmoouseover این رویداد در هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود .
onmouseout این رویداد در هنگام خارج شدن اشاره گر موس از روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود .
onmouseup این رویداد در هنگام رها کردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .

 


رویدادهای صفحه کلید در HTML

رویدادهای صفحه کلید در HTML در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

رویدادهای صفحه کلید در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویداد شرح

 

onkeydown رویدادی که در هنگام فشردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .
onkeypress رویدادی که در هنگام فشردن و رها کردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود
onkeyup رویدادی که در هنگام رها کردن یک کلید فشرده شده بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود

 

امیدوارم از مقاله آموزشی ویژگی‌های عمومی در html قسمت ۲ بهره کافی ببرید.

مطالعه کنید: ویژگی‌های عمومی html قسمت ۱

دیدگاهتان را بنویسید