3- آدرس های محلی – Local Paths

برای بدست آوردن آدرس و url ها می توان از تابع زیر استفاده کرد:

< ?php plugin_dir_path( $file ); ? >

پارامتر:

$file : (رشته) (ضروری) – اسم فایل پلاگین


مثال:

< ?php
echo plugin_dir_path( __FILE__ );
? >

در مثال بالا پارامتری که فرستاده شده است __FILE__ است. این پارامتر یک متغیر پی اچ پی است که آدرس محلی کامل سرور تا پلاگین را نمایش می دهد:

/public_html/wp-content/plugins/my-custom-plugin/

مثال دیگر:

< ?php
echo plugin_dir_path( __FILE__ ) .’js/scripts.js’;
? >

نتیجه :

/public_html/wp-content/plugins/my-custom-plugin/js/scripts.js

دیگر توابعی که برای بدست آوردن آدرس می توان استفاده کرد:

plugins_url() — آدرس کامل فولدر پلاگین (برای مثال,  http://example.com/wp-content/plugins )

includes_url() — (برای مثال , http://example.com/wp-includes )

content_url() —(برای مثال , http://example.com/wp-content )

admin_url() — (برای مثال , http://example.com/wp – admin/ )

site_url() — (برای مثال , http://example.com )

home_url() —  (برای مثال , http://example.com )


مثال :

< ?php
echo ‘ < img src=”’ .plugins_url( ‘images/icon.png’ , __FILE__ ). ‘” > ’;
? >

نتیجه :

< img src=”http://example.com/wp-content/plugins/my-custom-plugin/images/icon.png” >

دیدگاهتان را بنویسید