کلاس مجازی شریف

دانشگاه اینترنتی ایران

دانشگاه مجازی مهر البرز

طرح ملی دانشگاه مجازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مجازی علوم حدیث

دانشگاه مجازی دانشگاه تهران

دانشگاه مجازی دانشگاه شیراز

دانشگاه مجازی دانشگاه اصفهان

دانشگاه بین المللی ایرانیان آمریکا

دانشگاه مجازی صنعتی شریف تهران

دانشگاه مجازی دانشگاه آزاد جنوب تهران